صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۶۸

برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر شهرضا
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۰/۱۹

موضوع

نحوه نظارت دادستان بر فک و تخفیف قرارهای صادر شده دادیار مبنی بر تامین کیفری منتهی به بازداشت

پرسش

با توجه به مواد 92 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا فک و تخفیف قرارهای تامین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری (به جز قرار تامین بازداشت موقت) نیاز به تأیید دادستان دارد یا خیر؟ مستند و استدلال نظر خود را اعلام فرمایید.


نظر هیئت عالی

همانگونه که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است صرفاً فک و تخفیف قرار بازداشت موقت مستلزم جلب نظریه دادستان است. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد.


نظر اکثریت

با توجه به مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان ‌می‌دارد: «فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود» و اینکه ماده 241 قانون اخیرالذکر که اشاره می‌کند صرفاً تخفیف قرار تأمین کیفری بازداشت موقت بازپرس لزوم به تأیید داستان دارد، بنابراین فک و تخفیف قرارهای تأمین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری (به جز قرار تأمین بازداشت موقت) نیاز به تأیید دادستان ندارد.


نظر اقلیت

با توجه به اطلاق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد» از آنجا که حتی با فک و تخفیف قرار تأمین نیز متهم تا معرفی ضامن و جری تشریفات مربوط به آزادی می‌بایست در زندان بماند و این گونه قرارها نیز منتهی به بازداشت متهم می‌گردد، لذا فک و تخفیف قرارهای تأمین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری نیاز به تأیید قرار توسط دادستان را دارد.


واژگان کلیدی
تایید وعدم تایید دادستان فک و تخفیف قرار تامین کیفری دادیار