صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۴/۱۰

موضوع

وظیفه دادگاه در ادعای جعل نسبت به امضای ذیل ابلاغ واقعی دادنامه

پرسش

محکوم علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که امضای ذیل ابلاغ دادنامه (ابلاغ واقعی رای) امضای وی نیست و جعل اتفاق افتاده است، قاضی اجرای احکام چه تکلیفی دارد؟ دادگاه چه تکلیفی دارد؟


نظر هیئت عالی

احراز صحت ابلاغ برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و این امر مستلزم درخواست جداگانه و احراز حکم نیست. نظریه اقلیت با استناد بر استنتاج فوق تائید می‌شود.


نظر اکثریت

مستند به ماده‌ 490 قانون اجرای احکام کیفری اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نیست و محکوم‌علیه باید ادعای جعل را در مرجع صالح مطرح نماید و چنانچه جعل ثابت شود، قاضی اجرای احکام مستند به ماده‌ فوق، پرونده را جهت ابلاغ مجدد رأی به دادگاه ارسال می‌نماید.


نظر اقلیت

قاضی اجرای احکام کیفری مستند به ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ماده‌ 83 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 پرونده را جهت بررسی ادعای محکوم، به دادگاه ارسال می‌نماید؛ دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس چنانچه جعل ثابت شود، مجدد به محکوم رأی را ابلاغ می‌نماید و ارتکاب جرم جعل را به دادستان منعکس می‌نماید و چنانچه دادگاه جعل را ثابت نداند و ادعای محکوم را نپذیرد پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال می‌نماید.


واژگان کلیدی
ادعای جعل ابلاغیه ابلاغ واقعی قاضی اجرای احکام کیفری دادنامه