صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۴۹۵

برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر دیواندره
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۲

موضوع

هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

پرسش

چنانچه موضوع خاص در پرونده حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت وارده به غیر منقول باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی چگونه است؟ براساس قیمت منطقه ای یا به میزان تقویم خواسته تعیین می گردد؟


نظر هیئت عالی

در مطالبه خسارت یا اجرت المثل ایام تصرف، محاسبه هزینه دادرسی بر مبنای تقویم خواسته خواهان می باشد؛ مگر این که میزان آن مشخص نباشد و نیاز به انجام کارشناسی داشته باشد که در این صورت بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول، پرداخت هزینه دادرسی علی الحساب و طبق جدول هزینه ها و تعرفه های خدمات قضایی سال 99 مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال می باشد و الباقی پس از مشخص شدن میزان خواسته تودیع خواهد شد.


نظر اکثریت

باتوجه به اینکه مطالبه اجرت المثل و اجاره بها یا خسارات مستقیما مطالبه غیرمنقول تلقی نمی گردد بلکه وجوه ناشی از مال غیرمنقول است با عنایت به مواد62 و 63 از قانون آئین دادرسی مدنی نظر به اینکه خواسته اول (خسارت) مقوم شده است خواهان براساس آن تمبر هزینه دادرسی را ابطال می کند و در خواسته دوم (اجرت المثل) نیزاگر مقوم نباشد براساس بند14ماده3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید تمبر هزینه دادرسی ابطال شود و اگر خواسته (اجرت المثل) مقوم باشد خواهان براساس آن تمبر هزینه دادرسی را ابطال خواهدکرد و نیازی به اخذ قیمت منطقه ای عین غیر منقول نمی باشد.


نظر اقلیت

باعنایت به بند ج قسمت12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در مورد خواسته مطالبه خسارت با عنایت به تقویم آن توسط خواهان (سی میلیون ریال) براساس آن تمبر هزینه دادرسی پرداخت خواهد شد لیکن در موارد خواسته اجرت المثل با عنایت به اینکه این خواسته تابعی از غیرمنقول(ملک) است بایستی برای پرداخت هزینه دادرسی قیمت منطقه ای اخذ و براساس آن اقدام گردد.


نظر ابرازی

باتوجه به صراحت ماده 20 قانون مدنی، اجرت المثل و اجاره بها که از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است لذا براساس تقویم، تمبر باطل می گردد.


واژگان کلیدی
تمبر هزینه دادرسی غیرمنقول
مستندات