صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۰۴۰

برگزار شده توسط
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۰/۲۰

موضوع

امکان پذیرش درخواست دارنده چک مبنی بر توقیف مال قبل از ابلاغ، بدون درخواست تأمین خواسته

پرسش

با توجه به تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، اگر دارنده چک درخواست توقیف مال قبل از ابلاغ را داشته باشد، امکان پذیرش درخواست، بدون درخواست تأمین خواسته وجود دارد؟


نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی منصرف از قرار تامین خواسته ای است که دادگاه به استناد مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می نماید و از سوی دیگر توقیف اموال در اجرای قرار تامین خواسته یک اقدام احتیاطی برای حفظ اموال و تامین محکوم به است که با صدور اجرائیه این هدف محقق می شود.


نظر اکثریت

به دو جهت امکان درخواست توقیف اموال (تأمین خواسته) میسر نیست. اولاً: اصولاً با توجه به این که درخواست مذکور یک درخواست احتیاطی و تأمینی است و برای حفظ اموال و تأمین محکومٌ به از آن می باشد، صدور اجراییه به طور علی الرأس، این هدف دارنده (محکومٌ له) را تأمین می کند و لذا تأمین خواسته سالبه به انتفاء می باشد. ثانیاً: درخواست تأمین به عنوان یکی از آیین های ویژه رسیدگی به تنهایی و بدون این که قبل، حین یا بعد از آن دعوایی اقامه شود (به عنوان دعوای اصلی) ممکن نیست و در اینجا چون دیگر دعوایی اقامه نخواهد شد، لذا صدور درخواست تأمین امری لغو است.


نظر اقلیت

از آنجا که حتی پس از صدور حکم غیرقطعی، امکان درخواست تأمین خواسته وجود دارد و حتی در فرضی که اجراییه صادر شده باشد به علّت این که چه بسا این امر طولانی شده و یا با اعتراض و شکایت صادرکننده چک نسبت به دستور اجراء موضوع، نیاز به رسیدگی و بررسی بیشتر داشته باشد لذا امکان صدور درخواست تأمین فراهم می باشد.


واژگان کلیدی
چک اسناد تجاری تأمین خواسته