صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۴/۰۷/۲۳

موضوع

هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از شورای حل اختلاف

پرسش

آیا اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادره از شورای حل اختلاف باید توأم با پرداخت هزینه دادرسی باشد یا خیر ؟


نظر هیئت عالی

مطابق ماده 24 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی شورای حل اختلاف یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی می باشد، لیکن در قانون بودجه سال 1395 برای هزینه ی دادرسی دعاوی طرح شده در شورا، اعتراض و تجدید نظر از آرای شورا مبلغ دیگری پیش بینی شده بود که در قانون بودجه سال 1396 با حذف هزینه های دادرسی مربوط به شورای حل اختلاف و یک ساله بودن زمان اجرای قانون بودجه 95، در حال حاضر هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف یک و دو مطابق ماده 23 قانون مذکور پرداخت می شود، گرچه در جدول هزینه های خدمات قضایی سال 97 مطابق قانون بودجه سال 97 و ضمائم آن در قانون بودجه سال 95، هزینه رسیدگی به دعاوی مالی شورای حل اختلاف معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری درج شده است.


نظر اکثریت

خیر، زیرا پرداخت هزینه دادرسی مستلزم نص صریح قانونی است و در ما نحن فیه، قانونگذار صراحتاً تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی ننموده است. قانونگذار با اعمال معافیت قصد بر ترغیب اشخاص به طرح دعوی در شورا دارد و پرداخت هزینه دادرسی در مرحله اعتراض، برخلاف اصل تساوی اصحاب دعوی می‌باشد؛ زیرا خواهان پرونده مطروحه در شورا از این معافیت استفاده نموده است و معترض نیز باید مشمول همین قاعده باشد.


نظر اقلیت

با توجه به بخشنامه معاونت شوراهای حل اختلاف، معترض باید هزینه مرحله تجدیدنظرخواهی را پرداخت کند.


واژگان کلیدی
هزینه تجدید نظر خواهی شورای حل اختلاف هزینه دادرسی
مستندات