صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۵۶۴

برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر بوشهر
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۰/۳۰

موضوع

امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی

پرسش

در صورتی که محکومیت صرفاً حبس و محکوم فاقد تأمین باشد چنانچه پس از صدور حکم جلب و عدم دسترسی به وی امکان دیگری جهت دستگیری فراهم نگردد آیا می‌توان نسبت به مسدود نمودن حساب‌های ایشان اقدام نمود؟ یادآوری می‌شود با توجه به نوع مجازات محکوم (حبس) مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.


نظر هیئت عالی

داشتن حساب بانکی و خط تلفن همراه از جمله حقوق مدنی هر شخص است و نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند؛ نتیجتاً امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی موجه و قانونی نیست.


نظر اتفاقی

نظر به اینکه قانونگذار حسب مفاد ماده 151 قانون آ.د.ک اختیار کنترل حساب متهم به بازپرس اعطاء شده ولیکن در خصوص محکوم‌علیه ساکت است و توقیف حساب در غیر موارد محکومیت به دیه و جزای نقدی در اجرای کیفری محمل ندارد. لذا توقیف حساب در عمل با اشکال قانونی مواجه است که البته می‌توان در این مورد نیز از نظر مشورتی شماره 7/1053/98 مورخ 12/12/1398 در خصوص امکان توقیف حساب افراد در صورت وقوع جرم بهره جست که البته این نظریه به عنوان اهرم فشاری در مواردی است که مرتبط با نوع محکومیت باشد هرچند عده‌ای خلاف این نظر و تفسیر دیگری از نظر مشورتی داشته لکن آنچه ملاک عمل می‌بایست قرار گیرد تفسیر قوانین و نظرات مشورتی همسو با نظر قانونگذار می‌باشد و لا غیر.


واژگان کلیدی
توقیف حساب بانکی اجرای کیفری دیه و جزای نقدی
مستندات