صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۷۰۵

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۴/۱۳

موضوع

اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

پرسش

در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی که در رأی کمیسیون هفده هکتار جزو اراضی ملی اعلام شده است. در آن پرونده کمیسیون رأی به نام (الف) است. حالا فردی بنام (ب) آمده و دادخواست اعتراض به رأی قاضی کمیسیون را طرح نموده است. آیا این دعوا مسموع است و یا اینکه باید تحت عنوان اعتراض ثالث دادخواست مطرح می شده است و به نحو حاضر مسموع نمی باشد؟


نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ناظر بر اراضی ملی یا ملکی است و شخص یا متصرف ملاک نیست ؛ به همین دلیل بعد از آگهی و یا اعلام رأی کمیسیون ماده واحده در روزنامه، هر کس اعتراض داشته باشد می تواند به رأی کمیسیون دائر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده به نام وی تشکیل می شود. در هر حال موضوع از بحث اعتراض ثالث ( ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و دعوی شخص ب مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده با رعایت ماده 2 قانون اخیر الذکر قابلیت استماع و رسیدگی دارد.


نظر اتفاقی

اولا موضوع از بحث اعتراض ثالث خارج است. زیرا در ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آرای دادگاههای بدوی، تجدید نظر سخن به میان آمده است و در این ماده ذکری از رای کمیسیون به میان نیامده است. ثانیا در پرونده های اراضی ملی برای منابع طبیعی صرفا ملک و اراضی ملی ملاک و مناط عمل است و شخص و متصرف ملاک نیست، چرا که با تفسیر عکسهای هوایی و معاینه محل یک ملک، آنرا ملی اعلام می کنند و بعد آگهی روزنامه می شود که هر کس اعتراض دارد می تواند به ملی بودن آن اعتراض کند و این اعتراض به کمیسیون ماده واحده می رود و در این مرحله هرکس به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده به نام همان شخص ثبت می شود. بنا به مراتب فوق باید عقیده داشت در چنین فرضی میتوان در صورتی که چنین دعوایی مطرح گردید به دعوای وی (شخص ب) وفق مقررات رسیدگی نمود.


واژگان کلیدی
اعتراض به رای کمیسیون اعتراض ثالث رای منابع طبیعی