صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۲-۱۰۲۸۰

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر قیر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۶/۳۰

موضوع

تعقیب استفاده‌کنندگان غیر مجاز آب با وجود اعلام گذشت اداره منابع آب توسط دادستان

پرسش

در خصوص استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با فرض اعلام گذشت اداره منابع آب؛ آیا دادستان حق تعقیب را دارد؟


نظر هیئت عالی

با توجه به اطلاق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص می‌باشد. بنابراین با توجه به تصریح تبصره 45 قانون توزیع عادلانه آب در صورت گذشت، ادامه رسیدگی ممتنع خواهد بود.


نظر اکثریت

طبق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید؛ لذا دادستان از جهت حفظ حقوق عامه باید تعقیب را ادامه دهد.


نظر اقلیت

مستندا به تبصره ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 بندهای ب، ج و د ماده 45 قابل گذشت می‌باشد و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب است؛ لذا در این موارد با گذشت اداره شاکی قابلیت رسیدگی وجود ندارد.


واژگان کلیدی
گذشت شاکی قانون توزیع عادلانه آب دادستان استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب