صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۷۷۹۴

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر آستارا
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

موضوع

ماهیت اوراق اصداری از موسسات به عنوان حواله

پرسش

ماهیت اوراقی که موسسات مالی و اعتباری صادر و به عنوان حواله در اختیار مشتریانشان قرار می دهند چه می باشد؟ آیا ماهیت حواله دارد؟ در صورتی که ماهیت آن حواله باشد یا چک چه احکامی بر آن مترتب می باشد؟ در صورتی که چک تلقی شود آیا جنبه کیفری دارد؟


نظر هیئت عالی

حواله در زمره اسناد برواتی چون برات، سفته و چک نیست و از قواعد، احکام و شرایط و تشریفات حاکم بر اسناد بازرگانی از جمله چک تبعیت نمی‌کند؛ بلکه نوعی سند ذمه‌ای دایر بر مدیونیت صادرکننده محسوب می‌شود.


نظر اکثریت

این اوراق حواله و چک نمی باشند و تابع احکام و آثار این موارد نیستند چون شرایط حواله و چک مقرر در قوانین را ندارند فلذا نوعی سند ذمه ای بر مدیونیت صادر کننده محسوب می شوند.


نظر اقلیت

نظر اول : با توجه به اینکه این اوراق تمام شرایط چک مذکور در قانون تجارت را دارا می باشند و ماهیت آن چک مقرر در قانون تجارت است فلذا چک محسوب می شود. نظر دوم: این اسناد تمام شرایط مقرر در قانون تجارت به عنوان سند تجاری چک را دارا می باشند. اما چون عملاً واخواست نمی شوند فلذا تابع قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی می باشند.


واژگان کلیدی
حواله چک اسناد ذمه ای