صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۰۴۲

برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر رفسنجان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۷/۰۸

موضوع

تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مرحله رسیدگی غیابی - هماهنگ استانی کرمان - 4 از 15

پرسش

بر اساس صراحت ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392دادگاه کیفری مکلف گردیده ضمن اظهارنظر راجع به اصل موضوع پرونده کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز مطابق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند و بر اساس ماده 373 همان قانون دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی نمی تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند، حال چنانچه رسیدگی اولیه به اتهام ، به نحو غیابی صورت گرفته باشد و مدعی خصوصی (شاکی) دادخواست ضرر و زیان خود را در این مرحله تقدیم ننموده باشد، آیا به استناد ماهوی بودن رسیدگی در مرحله واخواهی که در واقع اعتراض محکوم علیه غیابی رسیدگی می شود ، می توان دادخواست مدعی خصوصی و شاکی را پذیرفت و یا اینکه با منع موضوع ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری مواجه بوده و عبارات لوایح ، اسناد و مدارک جدید تسری به دادخواست هم دارد ؟


نظر هیئت عالی

نظریه مورخ 1398/7/8 قضات محترم دادگستری شهرستان رفسنجان ( اتفاق نظر ) و نیز نتایج نظریات همسو با این نظر مورد تایید است و متذکر می‌گردد که مقررات ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ارتباطی با دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که دارای احکام خاص است ندارد و منصرف از آن می‌باشد.


نظر اتفاقی

به نظر می رسد مرحله واخواهی برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به جهت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارائه آن را پیدا نکرده و و طرح دعوای ضرر و زیان ضمن دعوای کیفری بر خلاف قواعد فقهی و یک استثنا بوده و باید به صورت محدود تفسیر کرد و در واقع امتیازی برای شاکی است که می توانست استفاده کند یا صرفنظر کند و به دادگاه حقوقی مراجعه کند پس زمانی که شاکی در مرحله واخواهی قبل از صدور غیابی از این حق خود استفاده نکرده پس در مرحله واخواهی نمی تواند اقدام کند و بایستی از طریق دادگاه حقوقی دعوای خود را مطالبه کند .


واژگان کلیدی
رای غیابی ،ضرر و زیان مدعی خصوصی ،واخواهی