صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۵۰۱

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر سیاهکل
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

موضوع

احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات تکمیلی

پرسش

در صورت محکومیت فردی به اقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت قبلی قابل احتساب و کسر می باشد؟


نظر هیئت عالی

در قوانین جاری از جمله ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392، احتساب ایام بازداشت قبلی در محکومیت به تبعید مورد پیش بینی مقنن واقع نشده است. علاوه بر آن، این موضوع در ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب و این که برابر ماده 2 قانون اخیر الذکر دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، پاسخ سؤال منفی است. نتیجتاً نظر اتفاقی صائب و صحیح است.


نظر اتفاقی

خیر، در این خصوص ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحت کافی دارد و صرفاً به حبس و شلاق و جزای نقدی اشاره کرده و کسری آن به سایر موارد مثل اقامت اجباری و تبعید مَحمِل قانونی ندارد و اینکه بعضی می گویند اقامت اجباری از نوع تبعید شبیه حبس است درست نیست و این دو سنخیتی با هم ندارد از سوی دیگر، در خصوص احتساب موضوع ماده 27 قانون اخیر الذکر این نهاد یک استثناست و در حد استثنا به صورت مضیق تفسیر می شود .


واژگان کلیدی
مجازات تکمیلی اقامت اجباری حبس
مستندات
رویه‌ای
*