صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۰۳

موضوع

تعارض صلاحیت مراجع

پرسش

با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی، بیان کنید: 1- آیا دادگاه در تعیین تعزیر مختار است یا مکلف؟ 2- مبدا محاسبه تعزیر از زمان صدور حکم به تعزیر است یا زمان شروع بازداشت ؟ 3- مرجع تجدیدنظر از حکم تعزیری دادگاه تجدیدنظر استان می باشد یا دیوان عالی کشور؟


نظر هیئت عالی

کلمه می تواند در ماده 429 قانون مجازات اسلامی دلالت بر تخییر مقام قضایی جهت اعمال تعزیر نیست ماده مرقوم راهکاری است که مقنن در سال 92 جهت تعیین تکلیف محکومین محبوس در انتظار قصاص چاره اندیشی کرده است. در خصوص قسمت دوم سوال مدت بازداشت متهم از میزان تعزیر حبس کسر خواهد شد و حکم مذکور با توجه به مجازات قانونی جرم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.


نظر اکثریت

پاسخ سوال یک: با توجه به واژه می تواند پس از عبارت دادگاه در ماده مرقوم ، قانونگذار اختیار تعیین تعزیر را به دادگاه واگذار نموده است و لذا دادگاه تکلیفی به تعیین تعزیر در ماده 429 با جمع شرایط آن ندارد. پاسخ سوال دوم: با عنایت به ماده 27 قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود، لذا قانونگذار در ماده 429 قانون یاد شده در مقام بیان زمان شروع و محاسبه بازداشت محکوم به تعزیر نبوده و در این خصوص باید به مقرره ماده 27 رجوع نمود. پاسخ سوال سوم: با عنایت به ماده 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را بر اساس مجازات جرم ارتکابی مشخص نموده است و مجازات تعزیر موضوع ماده 429 نیز درجه چهار بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج می باشد، لذا مرجع تجدیدنظر از حکم ماده مذکور دادگاه تجدید نظر استان می باشد.


نظر اقلیت

پاسخ سوال اول : واژه می تواند به آزادی مرتکب بر می گردد و نه به تعیین تعزیر، و سیاق جمله مزبور نیز این امر را می رساند و نمی توان از واژه می تواند اختیار دادگاه در تعیین تعزیر را کشف نمود . زیرا که ماده مذکور آمده است تا در خصوص بازداشت بلا وجه متهم اتخاذ تصمیم کند و در صورت اختیار دادگاه به تعیین تعزیر عملا معزل مدنظر قانونگذار مرتفع نمی گردد. پاسخ سوال دوم : با عنایت به عبارت «پس از تعیین تعزیر و گذشتن مدت زمان آن» در ماده 429 ، ظاهر در این امر است که منظور قانونگذار ، محاسبه تعزیر از زمان صدور حکم به آن است و بازداشت قبلی را شامل نمی شود ، همچنین اینکه ماده 429 مقرر جدیدی است که احکام خاصی را بیان می دارد و نمی توان از مقررات عام در آن استفاده نمود. پاسخ سوال سوم: با عنایت به ماده 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را بر اساس مجازات جرم ارتکابی مشخص نموده است و مجازات تعزیر موضوع ماده 429 نیز درجه چهار بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج می باشد، لذا مرجع تجدیدنظر از حکم ماده مذکور دادگاه تجدید نظر استان می باشد.


واژگان کلیدی
صلاحیت دادگاه تجدیدودیوان عالی کشور بازداشت متهم جرائم تعزیری