صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۸۱۲

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۲۶

موضوع

اعتراض ثالث به مال توقیفی نزد معترض ثالث

پرسش

چنانچه ثالث نسبت به مال توقیفی نزد خود مدعی باشد از چه طریقی می‌تواند ادعای خود را مطرح نماید آیا از موارد اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است یا ماده 417 ق.آ.د.م ؟


نظر هیئت عالی

دادرسان اجرای احکام مدنی دارای اختیارات قانونی رؤسای محاکم حقوقی در امور مربوط به اجرای احکام مدنی می‌باشند و این امر نافی اختیارات رؤسای دادرسان محاکم از جمله در خصوص رفع ابهام از مفاد حکم قطعی نیست.


نظر اکثریت

در فرض سوال فوق معترض ثالث می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی شکایت خود را به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مطرح نموده و در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلایل شکایت را قوی تشخیص داده، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید.


نظر اقلیت

در صورتی که شخص ثالث نسبت به مال توقیفی نزد خود مدعی باشد می‌بایست از طریق دادخواست اعتراض شخص ثالث به استناد ماده 417 ق.آ.د.م طرح دعوا نموده تا نسبت به موضوع خواسته رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد.


واژگان کلیدی
اعتراض ثالث مال توقیف شده معترض ثالث