صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۷۷

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر لاهیجان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۰/۲۰

موضوع

دخالت غیرمجاز در امر پزشکی توسط ماما و پرستار و پزشک

پرسش

موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، آیا اشخاصی هستند که هیچ گونه پروانه رسمی در امور پزشکی و مامایی و پرستاری و ... ندارند یا اگر اشخاصی که پروانه رسمی در پرستاری یا مامایی داشته اقدام به امری نماید که در تخصص پزشک دیگر یا یکی دیگر از رشته های مرتبط با امر پزشکی است (بطور مثال ماما اقدام به تجویز دارویی نماید که در صلاحیت متخصص زنان است) ، مشمول عنوان مداخله غیرمجاز در امر پزشکی می شود؟


نظر هیئت عالی

1- در خصوص عدم تحقق جرم دخالت در امور پزشکی نسبت به رفتار پزشک غیر متخصص ( با توجه به پزشک بودن وی ) نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لاهیجان استان گیلان، مورد تأیید است. 2- در خصوص تحقق جرم دخالت در امور پزشکی از سوی ماما و پرستار ( با توجه به پزشک نبودن آن ها) نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان لاهیجان استان گیلان، مورد تأیید است.


نظر اکثریت

عناوین مندرج در ماده 3 مذکور عبارتند از اشتغال به امر پزشکی و داروسازی و ... بدون داشتن پروانه رسمی – تاسیس موسسه پزشکی بدون مجوز – واگذار کردن پروانه رسمی خود به دیگری- استفاده از پروانه دیگری است. لذا اظهارنظر و اقدام پزشک یا ماما یا پرستار در موردی که در تخصص پزشک یا یکی از مشاغل مصرح در این قانون است ، مشمول هیچ یک از عناوین مجرمانه در این ماده نیست و صرفا تخلف پزشکی است که در صلاحیت دادسرای نظام پزشکی است نه دادگاه انقلاب.


نظر اقلیت

هرچند پزشک عمومی یا ماما یا پرستار، پروانه رسمی در شغل مرتبط به خود را دارد اما اگر در امری که تخصص ندارد اظهارنظر یا تجویزی انجام دهد مصداق دخالت غیرمجاز در امر پزشکی و مشمول این ماده است و بزه مذکور نیز دردادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.


واژگان کلیدی
مداخله غیرمجاز در امر پزشکی تجویز دارو صلاحیت دادگاه انقلاب