صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۶۳۱

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر استهبان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۶/۰۴/۲۸

موضوع

ترتیب رسیدگی به ادعای جعل در دادگاه حقوقی

پرسش

در پرونده حقوقی، خوانده نسبت به سند ارائه شده خواهان با تعیین جاعل، ادعای جعل می نماید؛ تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟


نظر هیئت عالی

با وجود دادسرا در معیت محاکم کیفری 1 و 2، دادگاه عمومی (حقوقی) با عنایت به این که تعیین جاعل شده، مراتب را به دادستان مربوط اعلام می نماید تا وفق مقررات رسیدگی شود. (در دادگاه عمومی بخش با تشکیل پرونده کیفری در همان حوزه قضایی به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.) و با توجه به احیای دادسراها و تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 و تفکیک آن از محاکم عمومی (حقوقی) مفاد ماده 227 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مربوط به سیستم دادگاه عمومی است، در رسیدگی توامان به ادعای جعل (پرونده کیفری) و پرونده حقوقی، قابلیت اجرائی ندارد.


نظر اکثریت

دادگاه حقوقی با عنایت به اینکه تعیین جاعل شده، مراتب را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعلام نماید و بدون صدور کیفرخواست، امکان رسیدگی به اتهام متهم توسط دادگاه وجود ندارد؛ از طرفی با توجه به اینکه متهم معرفی شده است، لذا دادگاه حقوقی می بایست مراتب را به دادستان اعلام تا وفق مقررات رسیدگی شود. اینکه ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید کرده که دادگاه به هر دو ادعا توأمان رسیدگی می نماید، نیز مربوط به سیستم دادگاه عمومی بوده است.


نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده 227 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه حقوقی به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می نماید؛ یعنی به هر دو موضوع کیفری و حقوقی یکجا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.


واژگان کلیدی
جاعل رسیدگی توامان سند عادی
مستندات