صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۶/۰۳

موضوع

بررسی امکان رسیدگی به پرونده دانشگاه توسط قاضی حق‌التدریس همان دانشگاه

پرسش

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده همزمان استاد حق‌التدریس یا مدعو دانشگاه می‌باشد چنانچه دعوا از طرف یا به طرفیت دانشگاه مربوطه طرح گردد، آیا تدریس و دریافت حق‌التدریس از موارد رد دادرس در پرونده مزبور می‌باشد؟


نظر هیئت عالی

تدریس در دانشگاه از جمله ایرادات موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و در فرض سوال موجبی برای صدور قرار امتناع از رسیدگی وجود ندارد.


نظر اکثریت

با توجه به عبارت «مخدوم» در بند ب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که مترادف با کارفرما می‌باشد؛ نظر به اینکه نصوص شکلی احصائی بوده و باید به قدر متیقن آن تفسیر شود و با لحاظ اینکه ماده فوق در مقام بیان، عبارت خادم را به کار نبرده است و مضافاً اینکه اصولا قاضی در مقام تدریس حقوق‌بگیر واحد دانشگاهی محل تدریس نمی‌باشد بلکه حقوق از طریق سازمان مرکزی دانشگاه تعیین و واریز می‌شود و واحد دانشگاهی در میزان و نحوه پرداخت آن نقشی ندارد و بر این اساس رابطه خادم و مخدومی نیز متصور نیست لذا تدریس دانشگاه از موارد قاضی نمی‌باشد.


نظر اقلیت

با توجه به فلسفه رد دادرسی که رعایت اصل بی‌طرفی می‌باشد و نیز با عنایت به اینکه لفظ مخدوم در ماده 91 قانون آیین دادرسی دارای وصف غالبی بوده و متصرف به اغلب است و شامل خادم نیز می‌شود و با التفات به اینکه مطابق ماده 2 قانون کار در تعریف «کارگر» بیان می‌دارد: کارگر کسی است که به درخواست کارفرما در مقابل حق السعی کار می‌کند، این عنوان به تدریس در دانشگاه نیز صدق می‌کند لذا با توجه به وجود رابطه قراردادی و شائبه خروج از بی‌طرفی، مورد سوال از موارد رد دادرس محسوب می‌شود.


واژگان کلیدی
91 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مدرس دانشگاه امتناع از رسیدگی
مستندات