صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۹۱۷۴

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر نکا
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۴/۲۷

موضوع

کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی

پرسش

با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت صدور قرار توقف دادرسی آیا باید پرونده از آمار کسر شود یا اینکه تا تعیین تکلیف پرونده دیگر در وقت نظارت باشد؟


نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد پرونده در وقت نظارتی یک ماه قرار گرفته و در صورت ارائه رسید طرح دعوی وقت نظارت تا حصول نتیجه پرونده مطروحه ادامه می‌یابد والا قرار رد دعوی صادر می‌گردد و اصولاً به قرینه صدور قرار رد دعوی در صورت عدم ارائه رسید می‌توان نتیجه گرفت که پرونده در وهله اول از آمار کسر نمی‌گردد؛ لذا هیأت عالی با نظر ابرازی (اقلیت) موافق است.


نظر اکثریت

حکم مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در واقع همان اناطه حقوقی می‌باشد که بر این اساس هرچند قانونگذار در ماده 19 پیرامون فرض سوال صراحتاً اتخاذ تصمیم ننموده لکن با توجه به مورد مشابه این تصمیم در ماده 21قانون آیین دادرسی کیفری در بحث قرار اناطه کیفری، صراحتاً در تبصره ماده مذکور اعلام داشته پس از صدور قرار اناطه، پرونده موقتاً بایگانی می‌گردد که در این خصوص با توجه به اینکه آخرین اراده قانونگذار پیرامون قرار اناطه حکم مقرر در تبصره ماده 21 می‌باشد و بر اساس اصول حاکم بر تفسیر قوانین در موارد سکوت قانون بنا بر حکم مقرر در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان در فرض سوال به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رجوع نمود و طی آن اعلام داشت در صورت صدور قرار اناطه یا توقف دادرسی بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده تا تعیین تکلیف دعوای دیگر موقتا از آمار کسر می‌گردد.


نظر ابرازی

با توجه به اشاره قانونگذار نسبت به قرارهایی که به موجب آن می‌توان نسبت به کسر پروند از آمار و بایگانی نمودن آن اقدام نمود و عدم اشاره به قرارتوقف دادرسی و با توجه به اینکه دادگاه مکلف است در هر حال پس از تعیین تکلیف دعوای دیگر که موثر در دعوای متوقف شده می‌باشد نسبت به اتخاذ تصمیم در دعوای متوقف شده اقدام نماید؛ لذا پس از صدور قرار توقف دادرسی بر اساس ماده 19 نمی‌توان پرونده را از موجودی شعبه کسر و بایگانی نمود و لازم است با تعیین وقت نظارت منتظر نتیجه دعوای دیگر شد.


واژگان کلیدی
توقف دادرسی کسر از آمار قراراناطه