صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۷۳۲

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۲/۰۱

موضوع

اخذ رشوه توسط دهیار و عنصر قانونی آن

پرسش

آیا رشوه گرفتن دهیار از مصادیق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است؟ وضعیت حقوقی دهیار چیست؟ مستخدم دولت است یا مامور خدمات عمومی؟


نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه دهیار از مأمورین خدمات عمومی است و دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود رشوه گرفتن دهیار از مصادیق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.


نظر اکثریت

مستند به ماده واحده «قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور»، مصوب 1377/4/14 و نیز ماده 2 «اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیارهای»، مصوب 1380/11/21، دهیاری به عنوان نهادی عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بنابراین دهیار از مأمورین خدمات عمومی است و رشوه گرفتن دهیار از مصادیق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.


نظر اقلیت

دهیار کارمند دولتی یا مأمور به خدمات عمومی محسوب نمی‌گردد و بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه ارتشاء نمی‌باشد.


واژگان کلیدی
اخذ رشوه دهیار مامور به خدمات عمومی کارمند دولتی