صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۶۵

برگزار شده توسط
استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

موضوع

رسیدگی توامان به جرایم درجه 7 و 8 و درجه 6 به بالا در دادسرا

پرسش

چنانچه قاضی دادسرا ( دادیار یا بازپرس ) در رسیدگی به پرونده ای که در آن جرایم درجه 6 و7 مطرح شده ، نظر به منع تعقیب در خصوص جرم درجه 6 را داشته باشد آیا باید در خصوص بزه درجه 7 بدل تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و یا باید در این خصوص نیز رسیدگی را ادامه داده و قرار صادر نماید. ؟


نظر اکثریت

با توجه به اینکه احراز صلاحیت در ابتدای تشکیل پرونده باید انجام شود لذا در فرضی که پرونده ای با موضوع جرم درجه 6 به بالا با جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه توام باشد دادسرا به هر دو موضوع رسیدگی می کند و در فرض منع تعقیب نسبت به جرم درجه 6 ، نسبت به جرم درجه 7 باید اتخاذ تصمیم ماهوی نماید و ارسال پرونده به دادگاه درست نیست .


نظر اقلیت

با توجه به اینکه دلیل و علت رسیدگی به بزه درجه 7 ، بزه درجه 6 بوده و حال که در این خصوص بنایی بر صدور کیفر خواست نیست ، لذا باید بدل تهیه و به دادگاه ارسال گردد.


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی، موجه و مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/98/240 مورخ 1398/3/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به شرح زیر مؤید نظریه اکثریت است عیناً نقل می گردد: باتوجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرایم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر اینکه در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد . بنابراین در صورتی که متهم علاوه برارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرایم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام پذیرد.


واژگان کلیدی
درجه 6 و 7 دادسرا دادگاه رسیدگی توامان
مستندات