صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر صومعه سرا
تاریخ برگزاری
۱۳۹۲/۰۸/۰۶

موضوع

خلع ید از اموال غیر منقول درصورت وجود ایادی متعاقب

پرسش

در دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول و تسلیم مبیع غیرمنقول، اگر مال دست به دست شود و ایادی متعدد وجود داشته باشد، طرح دعوی علیه چه کسی صورت می‌گیرد و اجرای حکم چگونه انجام می‌شود؟


نظر هیئت عالی

در دعوای خلع ید با توجه به ماده 317 قانون مدنی، عین مال مغصوب را باید از متصرف آن درخواست نمود، طرح دعوا و رجوع به دیگر غاصبان به معنای اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است. در مورد تسلیم مبیع غیرمنقول به نظر می‌رسد باید دعوا به طرفیت فروشنده و مالک ثبتی ملک و متصرف فعلی برای امکان اجرای حکم طرح و اقامه شود.


نظر اکثریت

رجوع به شخصی که مال مغصوب در تصرف او است لازم نیست بلکه رجوع به غاصب اول یا فروشنده کافی است زیرا ماده 311 از قانون مدنی بیان می‌دارد: "غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد."


نظر اقلیت

باید به تمام ایادی مراجعه کند و علیه همه آنها طرح دعوی کند.


واژگان کلیدی
ایادی متعدد مال مغصوب اجرای تعهد
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*