صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۹/۲۲

موضوع

بررسی لزوم ارائه گواهی حصر وراثت جهت رسیدگی به دعاوی اثبات زوجیت و اثبات نسب نسبت به متوفی

پرسش

رسیدگی به دعاوی اثبات نسب و اثبات زوجیت نسبت به متوفی که وراث طرف دعوا واقع می شوند مستلزم ارائه گواهی حصر وراثت می باشد یا خیر؟


نظر هیئت عالی

طبق ماده 360 قانون امور حسبی، هر ذی نفعی می تواند اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نماید، لیکن اثبات حصر وراثت صرفاً گواهی انحصار وراثت نمی باشد بلکه دادگاه ها و مراجع قضایی از طرق دیگر از جمله استشهادیه یا شهادت شهود نیز می توانند استفاده کنند و نظریه مشورتی شماره 1641/7 مورخ 1370/3/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این تفسیر و دیدگاه می باشد؛ بنابراین دفتر دادگاه نباید با اخطار رفع نقص، خواهان را به ارائه دلیل که دادگاه خود آن را لازم می داند و خواهان آن را لازم ندانسته و احیاناً دسترسی به آن ندارد، تکلیف نماید؛ لذا نظریه اقلیت مطلوب است.


نظر اکثریت

صدور گواهی حصر وراثت مطابق قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و رسیدگی به دعاوی اثبات نسب و اثبات زوجیت نسبت به متوفی که وراث طرف دعوا واقع می شوند مستلزم ارائه گواهی حصر وراثت می باشد چون برای احراز سمت خواندگان در پاسخ گویی به دعوای مطروحه وایضاً تعداد آن ها و نسبت آن ها به متوفی جهت رسیدگی به دعاوی مزبور ضروری است و چنانچه گواهی حصر وراثت ضمیمه نگردیده باشد دادخواست ناقص محسوب و منجر به صدور رفع نقص خواهد بود و نظریات مشورتی شماره های 1793/ 7 مورخ 25/ 03/ 1389و 7951/ 7 مورخ 05/11/1377 و 4662/7 مورخ 25/06/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این راستا می باشد.


نظر اقلیت

نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت جهت رسیدگی به دعاوی اثبات نسب و اثبات زوجیت نیست و چنانچه دادگاه از طرق دیگر نسبت طرفین را احراز نمود می تواند رسیدگی وحکم صادر کند.


واژگان کلیدی
اثبات نسب اثبات زوجیت حصر وراثت