صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۸۱۳

برگزار شده توسط
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۹

موضوع

تاثیر رای محکومیت قطعی متهم در سوابق کیفری وی

پرسش

چنانچه شخصی در زمان ارتکاب بزه و شروع به تعقیب و تحقیقات مقدماتی دارای رأی محکومیت غیر قطعی باشد و در زمان صدور رأی، محکومیت غیر قطعی وی قطعی شده باشد؛ آیا رأی محکومیت اخیراً قطعیت یافته در سوابق موثر کیفری متهم مدنظر قرار می‌گیرد یا خیر؟ پاسخ را ضمن تحلیل شرایط محکومیت موثر کیفری توجهاً به مواد 25،137،107 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان فرمایید.


نظر هیئت عالی

اولاً؛ مستفاد از ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتکاب جرم پس از قطعیت حکم کیفری از موجبات اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت شرایط مربوطه است و لذا از فرض سوال خارج است. ثانیاً؛ اعمال مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی (مجازات تبعی) ناظر بر محرومیت از حقوق اجتماعی در صورت وجود محکومیت قطعی موثر کیفری است و از فرض سوال خارج است. ثالثاً؛ در فرض سوال دادگاه خارج از محکومیت کیفری قبلی، باید رأی قانونی را صادر نماید و در صورت قطعیت حکم کیفری اخیر، مورد سوال مشمول مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که باید با نقض احکام محکومیت کیفری سابق، با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.


نظر اکثریت

محکومیت موثر تلقی نمی‌شود و با توجه به اینکه در زمان ارتکاب بزه، محکومیت دیگر وی غیر قطعی بوده است؛ موجبات عمل بر اساس مقررات تکرار جرم فراهم نیست و در تحلیل مقررات مربوط به تکرار جرم، منظور از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به واسطه ماده 13 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 اصلاح شده، مجازات قضایی و منظور از جرم تعزیری درجه یک تا شش در همین ماده، مجازات قانونی می‌باشد.


نظر اقلیت

موارد قید شده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی در باب حصول اعاده حیثیت، مربوط به زمانی است که برای جرمی علاوه بر مجازات اصلی مجازات تبعی نیز در نظر گرفته شده باشد و در مورد حاضر شامل محکومیت موثر نمی‌گردد.


واژگان کلیدی
محکومیت غیرقطعی .سوابق کیفری. شروع به تعقیب
مستندات