صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۷۶

برگزار شده توسط
استان سمنان/ شهر سمنان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۵/۱۶

موضوع

صلاحیت دادگاه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

پرسش

برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف، در صورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 91/12/1 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ اما به اجرت المثل هیچ اشاره ای نشده است. حال آیا اجرت المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می باشد؟


نظر هیئت عالی

با توجه به بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک در صلاحیت دادگاه خانواده است.


نظر اتفاقی

نظریه شماره 7/95/84 – 95/1/24 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه : با توجه به اینکه از "اجرت المثل " در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است؛ لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 در ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کما کان در صلاحیت دادگاه خانواده است.


واژگان کلیدی
اجرت المثل صلاحیت شورا دوران زوجیت