صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۷۶

برگزار شده توسط
استان سمنان/ شهر سمنان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۵/۱۶

موضوع

صلاحیت دادگاه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

پرسش

برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف، در صورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 91/12/1 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ اما به اجرت المثل هیچ اشاره ای نشده است. حال آیا اجرت المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می باشد؟


نظر اتفاقی

نظریه شماره 7/95/84 – 95/1/24 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه : با توجه به اینکه از "اجرت المثل " در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است؛ لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 در ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کما کان در صلاحیت دادگاه خانواده است.


نظر هیئت عالی

با توجه به بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک در صلاحیت دادگاه خانواده است.


واژگان کلیدی
اجرت المثل صلاحیت شورا دوران زوجیت