صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۲۷۸

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۹/۲۷

موضوع

مهلت حضور متهم پس از احضار محکوم علیه جهت اجرای رای

پرسش

چنانچه نظر قاضی اجرای احکام کیفری در راستای ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری احضار محکوم علیه جهت اجرای رای باشد، مهلت حضور به چه نحو و میزان تعیین می گردد؟


نظر هیئت عالی

با توجه به ملاک مقرر در ماده 442 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه به تناسب مهلت اعطاء می کند؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید است.


نظر اکثریت

در مرحله اجرای احکام کیفری مهلت حضور برای محکوم علیه در قانون قید نشده است و صرفاً در تبصره ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعطای تخفیف در صورت مراجعه محکوم علیه و الزام به درج موضوع در برگ احضاریه، قید شده است؛ در موارد محکومیت به جزای نقدی بایستی مهلت حداقل ده روزه قید شود و در سایر موارد وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت قضایی تعیین می گردد.


نظر اقلیت

در قانون آیین دادرسی کیفری حداقل مهلت برای حضور متهم در مرحله دادسرا پنج روز و در مرحله دادگاه هفت روز تعیین شده است؛ لیکن در مرحله اجرای احکام قانون ساکت است و مطلقاً و در تمام موارد از جمله جزای نقدی بایستی مستنداً به ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت قضایی تعیین نمود.


واژگان کلیدی
مهلت حضور اجرای احکام کیفری احضار محکوم علیه