صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۹۱۷۲

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر نی ریز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۰۷

موضوع

تکلیف دادگاه درخصوص عدم رفع نقص دادخواست در فرض خواندگان متعدد

پرسش

خواهان دادخواست اثبات مالکیت به طرفیت خواندگان متعدد تقدیم نموده است؛ لیکن آدرس برخی از خواندگان را اعلام ننموده است. اخطار رفع نقص صادر گردیده و خوانده نسبت به رفع نقص و اعلام آدرس برخی خوندگان اقدام ننموده است. قرار رد دادخوست توسط مدیر دفتر صادر و به علت عدم اعتراض قطعی گردیده است. آیا پرونده کلا مختومه می‌شود یا فقط نسبت به خواندگانی که آدرس آنها اعلام نشده است بایستی قرار رد دادخوست صادر گردد؟


نظر هیئت عالی

در فرض سوال اولاً؛ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبت، قابلیت استماع ندارد. ثانیاً؛ در صورتی که دادخواست قابل تفکیک بوده و نسبت به برخی خواندگان فاقد نقص دادخواست باشد، صرفاً نسبت به خواندگانی که آدرس آن ها اعلام نشده و رفع نقص به عمل نیامده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و نسبت به بقیه خواندگان رسیدگی به عمل می‌آید.


نظر اکثریت

با عنایت به ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان نموده درخواست به موجب قرار مدیر دفتر رد می‌شود، منظور کل دادخواست می‌باشد و نمی‌توان قائل به تفکیک شد و در خصوص برخی خواندگان قرار رد دادخواست صادر نمود و در خصوص برخی رسیدگی نمود.


نظر ابرازی

بایستی قائل به تفکیک شد و در مواردی که دادخواست قابل تفکیک باشد و بتوان نسبت به برخی خواندگان رسیدگی نمود، می‌شود در خصوص خواندگانی که آدرس آن‌ها اعلام نشده قرار رد دادخواست و در خصوص مابقی رسیدگی نمود.


واژگان کلیدی
اخطار رفع نقص قرار رد دادخواست خواندگان متعدد قابل تفکیک آدرس اعلامی
مستندات