صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۷۱

برگزار شده توسط
استان قزوین/ شهر الوند
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۲/۲۶

موضوع

انجام حرکات غیر متعارف و اخلال در نظم عمومی

پرسش

متهم با هیاهو و جنجال و انجام حرکات غیرمتعارف، نظم و آسایش عمومی را مختل و با استفاده از چاقو، شخصی را مجروح نموده است. آیا مورد، مشمول تعدد جرم است؟


نظر اکثریت

چون ایراد جرح با چاقو منتهی به اخلال در نظم شده و خلل ارتکابی در زمان و مکان واحدی انجام شده؛ مورد مشمول ماده 131 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است.


نظر اقلیت

جرایم ارتکابی از طرف متهم مشمول مواد 617، 618 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است و تعدد جرم بر آن مصداق دارد؛ لذا باید طبق ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات بشود.


نظر ابرازی

مجازات عمل ارتکابی مطابق با ماده 614 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و تبصره آن می باشد و مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.


نظر هیئت عالی

رفتار مرتکب مصداق ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مبنی بر اخلال در نظم و آسایش عمومی است (ایراد جرح با چاقو اگر توام با قدرت نمایی باشد می تواند با ماده 617 قانون تعزیرات) و الا با تبصره ذیل ماده 614 همان قانون منطبق گردد که متهم علاوه بر پرداخت دیه جرح به استناد مواد 618 و 614 قانون مذکور و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی به حداکثر مجازات تعزیری مقرر در ماده مورد ذکر محکوم می شود.


واژگان کلیدی
هیاهو و جنجال انجام حرکات غیرمتعارف استفاده از چاقو نظم عمومی اخلال در نظم