صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۵۶۵

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر سروستان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۹/۲۲

موضوع

امکان اعمال مجازات تخفیف یافته به کمتر از حداقل مجازات قانونی

پرسش

در فرض تعدد و تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف و اراده قاضی مبنی بر اعمال مقررات تخفیف با توجه به تصریح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به اعمال مقررات مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا می‌توان مجازات تخفیف یافته را کمتر از حداقل مجازات قانونی مجرم تعیین نمود؟


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که امکان تعیین مجازات پایین‌تر از حداقل قانونی کیفر تعیین شده را در مقام اجرای تخفیف جایز دانسته و مورد تائید است.


نظر اکثریت

نظر به اینکه طی اصلاحات جدید مواد 134 و 137 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار صراحتاً اعلام نموده در صورت وجود جهات تخفیف مقررات ماده 37 و 38 از قانون مذکور مجری است و فلسفه اجرای مقررات تخفیف پایین‌تر از حداقل قانونی کیفر تعیین نمودن مجازات می‌باشد هرچند با توجه به تعداد درجات تخفیف که در ماده 37 قانون معنونه تصریح شده ممکن است مجازات به کمتر از حداقل تعیین نشود لذا می‌بایست کیفر بدین وصف تخفیف یابد.


نظر اقلیت

نظر به اینکه تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی فلسفه اعمال مقررات تخفیف در تعزیر است و در فرض تعدد و تکرار جرم تعزیری و وجود جهات تخفیف در فرض سؤال، حداقل مجازات هر جرم طبق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی خواهد بود؛ لذا در صورت اعمال مقررات تخفیف نمی‌توان از حداقل مجازات قانونی هر جرم پایین‌تر آمد بلکه اعمال تخفیف صرفاً کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات هر جرم تا حداقل مجازات قانونی جرم خواهد بود و این نحوه از تخفیف با غرض قانونگذار از تشدید کیفر در فرض تکرار و تعدد جرم سازگارتر است.


واژگان کلیدی
جرایم تعزیری جهات تخفیف قانون مجازات اسلامی تعدد و تکرار