صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۶۶

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر لاهیجان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۲/۱۶

موضوع

جرم انگاری خوراندن مواد مخدر به دیگری به قصد معتاد کردن وی

پرسش

شخصی به قصد جایگزین شدن دیگری در شغلش (سرپرست رستوران) مدت دو ماه در غذای وی متادون می ریزد و از این طریق باعث معتاد شدن او می گردد، آیا عمل نامبرده جرم است؟ در صورت مثبت بودن چه عنوانی دارد؟


نظر هیئت عالی

بنظر می رسد عمل متهم از مصادیق افتراء عملی موضوع ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می باشد. نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می شود.


نظر اکثریت

این موضوع در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 آمده بود اما در اصلاح آن حذف شده است. همچنین مشمول بزه موضوع ماده 27 این قانون (متهم کردن دیگری به یکی از جرایم موضوع مواد مخدر به قصد تعقیب در مراجع قضایی ) نیز نمی شود چون انگیزه شخص در فرض سوال تعقیب قضایی نبوده است. بنابراین عمل شخص در صورتی بزه تلقی می شود که پزشکی قانونی صدمات به اعضا داخلی را تایید نماید و عنوان آن در این صورت ایراد صدمه بدنی عمدی است و در صورتی که منجر به یکی از صدمات موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود نیز جنبه عمومی خواهد داشت اما در صورتی که هیچ نوع صدمه ای از سوی پزشک قانونی تایید نشود، شخص متضرر می تواند جهت زیان معنوی طرح دعوی نماید.


نظر اقلیت

عمل مذکور بزه افتراء عملی موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر است و قصد متهم کردن دیگری اهمیت دارد و تعقیب در مرجع قضایی فرع بر آن است و ملاک بزه تلقی شدن عمل نیست. مضافا که انگیزه شخصی باعث تغییر عنوان عمل نمی شود بلکه نفس انجام عمل مهم است.


واژگان کلیدی
افتراء عملی مواد مخدر معتاد کردن دیگری ایراد صدمه عمدی از طریق خوراندن مواد مخدر