صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۲۷۹

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر آستارا
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۶/۲۲

موضوع

دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت

پرسش

در عقد بیع نسبت به مال غیر منقول، بابت بخشی از ثمن، ملکی قرار گرفته که در حوزه قضایی دیگر واقع است چنانچه خریدار دعوای تایید فسخ معامله مطرح کرده و ضمن آن درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نسبت به ملک موضوع ثمن را تقاضا نموده باشند در این فرض در خصوص درخواست دستور موقت، کدام دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد؟


نظر هیئت عالی

درصورتی‌که اصل دعوی در دادگاه ذی‌صلاح (محل استقرار مبیع غیرمنقول) طرح نشده باشد به استناد ماده 312 ق.آ.د.م امکان درخواست و صدور دستور موقت نسبت به بخشی از ثمن معامله از دادگاه محل وقوع مال (ثمن معامله) وجود دارد.


نظر اکثریت

با عنایت به مفاد ماده 311 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی 149/7 مورخ 83 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد همان دادگاه صالح است و دیگر نمی‌توان در دادگاه موضوع دادخواست اقامه دعوا کرد.


نظر اقلیت

با عنایت به نصّ صریح ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته « هرگاه موضوع دستور موقت، در مقرّ دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل (311) باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد» دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی می‌باشد.


واژگان کلیدی
دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال ، صلاحیت