صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۸۱۱

برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۰/۰۷

موضوع

اخذ پرینت مکالمات تلفنی – هماهنگ استانی کرمان – 11 از 11

پرسش

با توجه به مفاد ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا درخواست پرینت و مکالمات تلفنی و پیامک های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان بدون موافقت رئیس کل دادگستری ممکن است ؟


نظر هیئت عالی

آنچه که نیاز به مجوز رئیس کل محترم دادگستری دارد کنترل داده محتوای در حال انتقال یا ذخیره شده است، بنابراین در خصوص اخذ پرینت داده ترافیک ها نیازی به اعمال مفاد ماده 150 ق.آ.د کیفری سال 92 نیست.


نظر اکثریت

اخذ پرینت مکالمات نیز از مصادیق کنترل ارتباطات بوده و نیاز به اخذ مجوز دارد. دلائل: 1) با توجه به اصل ۲۵ قانون اساسی که اساس ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است باید با موافقت باشد. 2) از طرفی کلمه ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی نیز اطلاق و عموم دارد. 3) با توجه به مواد ۳۷و ۳۸ منشور حقوق شهروندی موافقت لازم است.


نظر اقلیت

در مورد اخذ پرینت متن پیامک ها با نظر اکثریت موافق بوده، ولیکن در مورد اخذ پرینت تماس ها چون مصداق کنترل ارتباطات محسوب نمی شود؛ لذا نیاز به اخذ مجوز ندارد. کنترل ارتباطات همان شنود مصطلح می باشد که مغایر حقوق شهروندی بوده و اصل بر ممنوعیت است. استثنائات را مقنن بیان داشته که نیاز به موافقت رئیس کل دارد. و رویه ی جاری هم همین فهم را از قانون داشته، و درحال حاضردر دادسرا و دادگاه های کیفری یک و دو به همین شکل عمل می شود.


واژگان کلیدی
کنترل ارتباطات اخذ پرینت مکالمات حقوق شهروندی