صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۵۸۴

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری
۱۳۹۶/۰۹/۲۷

موضوع

ثبت موسسات حقوقی از جانب اشخاص فاقد پروانه یا جواز وکالت

پرسش

آیا تاسیس و ثبت دفاتر خدمات و مشاوره حقوقی از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند قانونی است یا غیر قانونی و تظاهر در امر وکالت است؟ کانون وکلاء فعالیت این گونه موسسات را غیر قانونی می داند و به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 که مقرر می دارد: « وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت یا سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید، متخلف از یک تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.» استناد می کنند؟


نظر هیئت عالی

با توجه به رأی شماره 205 – 29/ 9/ 96 هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست – ابطال مصوبه مورد شکایت که مقرر داشته: 1ـ ثبت تأسیس شرکت ها و مؤسسات حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون وکلای دادگستری و مرجع دیگر نیست. 2- فعالیت مؤسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز دیگر نیست. 3- کانون وکلا (شاکی) با این توضیح که مصوبه یاد شده با مفاد ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 مغایرت دارد و در رأی یاد شده چنین استدلال شده که در مصوبه مذکور اقدام جدیدی مقرر نگردیده و فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی و فعالیت آن توسط افراد غیر وکیل به منزله اعطای مجوز فعالیت وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود؛ لذا مغایرتی با مفاد ماده 55 قانون وکالت ندارد و النهایه به رد آن اظهار نظر شده است؛ بنا به مراتب مرقوم پاسخ سؤال از مرجع قانونی مربوط داده شده و نظریه اکثریت نیز منطبق با رأی مذکور می باشد.


نظر اکثریت

اولاً؛ تأسیس و ثبت دفاتر خدمات و مشاوره حقوقی از طرف اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند منع قانونی ندارد. زیرا در قوانین برای ثبت موسسات غیر تجاری همچنین برای موسسان آن ها شرایط خاصی تعیین نشده است و مطابق ماده 584 قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت پیدا می کنند. بنابراین شخصیت حقوقی مؤسسات و دفاتر خدمات مشاوره حقوقی، مستقل از مدیران مؤسسات مذکور می باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی دارای اهلیت عام هستند و فعالیت آنها صرفاً وکالت در دادگاه ها نیست بلکه می توانند امور حقوقی دیگری از قبیل مراجعه به شهرداری و اداره اقتصاد و دارایی و غیره باشد که جهت پیگیری امور، اختیار داشتن پروانه وکالت الزامی نیست. ثانیاً؛ صرف تأسیس و ثبت دفاتر خدمات و مشاوره حقوقی را نمی توان تظاهر در امر وکالت دانست زیرا ماده 55 قانون وکالت مقرر می دارد: « وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که پروانه وکالت ندارد...» ناظر به اشخاص حقیقی است و تظاهر در وکالت یعنی اتخاذ عنوان وکالت توسط شخص حقیقی و مداخله در امر وکالت یعنی شخص ، اموری را انجام دهد که فقط شخص وکیل دادگستری می تواند انجام دهد لذا تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی مستلزم داشتن پروانه وکالت نمی باشد لیکن به منظور جلوگیری از سوء استفاده اینگونه مؤسسات باید نظارت بیشتری بر فعالیت آن ها اعمال کرد و در صورتی که کانون وکلاء مخالف فعالیت چنین موسساتی باشد در صورت لزوم می تواند مقررات انضباطی را در مورد وکلایی که با این مؤسسات همکاری می کنند اعمال نماید.


نظر اقلیت

با توجه به این که هدف از ثبت و تأسیس مؤسسات و دفاتر خدمات مشاوره حقوقی که توسط اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند انجام امور مربوط به وکالت در دادگستری است و این مؤسسات نیز صوری تشکیل می شوند عملاً در امر وکالت مداخله می کنند، لذا ثبت آنها نیز با توجه به این که مؤسسان آنها فاقد پروانه وکالت جهت انجام وکالت در دادگستری هستند نیز قانونی نیست و فعالیت این گونه مؤسسات راه را برای دلالان و کارچاق کن ها باز می کنند لذا ثبت و فعالیت آنها بدون داشتن پروانه وکالت غیر قانونی و تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب می شود.


واژگان کلیدی
ثبت دفاتر خدمات حقوقی تظاهر به وکالت
مستندات
رویه‌ای
*