صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۰۳۹

برگزار شده توسط
استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهر کرد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۹/۱۴

موضوع

بررسی کلمه " می تواند " در ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی کلمه ی می تواند حکایت از الزام دارد یا اختیار قاضی ؟


نظر هیئت عالی

از لفظ می‌تواند مندرج در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی معنای اختیار قاضی در عدم ضرورت استماع شهادت شهود افاده نمی شود و در صورت استناد خواهان به استماع شهادت شهود برای اثبات حقانیت خود، با صدور قرار مقتضی اظهارات گواهان استماع و با ارزیابی دلایل اثباتی خواهان، اظهار نظر نهایی و صدور رای به عمل می آید.


نظر اکثریت

باعنایت به استعمال لفظ می تواند از سوی مقنن ، قاضی درخصوص احضار گواهان دارای اختیار است و چنانچه اکتفا بداند گواهان را احضار می کند، بنابراین قاضی با توجه به سیاق این ماده لزوما تکلیف به احضار گواهان ندارد.


نظر اقلیت

اینکه ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی لفظ می تواند را به کار برده است به این مفهوم نیست که قاضی بتواند با وجود استناد به شهادت شهود ، از صدور دستور درخصوص احضار گواهان خودداری کند، بنابراین در صورتی که گواهی گواهان جزء ادله اثباتی خواهان باشد دادگاه مکلف است به این موضوع به عنوان دلیل رسیدگی نماید.


واژگان کلیدی
گواه اختیار احضار الزام
مستندات