صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۶۷۵

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر کلات
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۱/۲۹

موضوع

تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی

پرسش

اداره منابع طبیعی علیه فردی شکایتی دائر بر تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی مطرح نموده است؛ اقدامات مشتکی عنه بدین شرح است که بر روی اراضی ملی اقدام به شخم و شیار و کشاورزی نموده است و بر روی قسمتی از اراضی ملی یک اتاق 12 متری جهت سکونت خود ساخته است. آیا اتهام متهم تنها تصرف عدوانی میباشد؟ یا علاوه بر تصرف عدوانی، تخریب نیز محقق شده و مشمول تعدد جرم است؟


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کلات استان خراسان رضوی مورد تأیید است، ضمن اینکه از مفاد رأی وحدت رویه شماره 685 مورخ 84/12/23 نیز این برداشت استنباط می گردد که تخریب برای تصرف عدوانی بوده و تعدد آنها تعدد معنوی است.


نظر اکثریت

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه (از قبیل) استفاده نموده و به بعضی از مصادیق تصرف عدوانی اشاره کرده است بنابراین کلیه اقدامات مندرج در سوال مطروحه از مصادیق آثار تصرف عدوانی است و تخریب صورت نگرفته و مشمول تعدد جرم نمی باشد.


نظر اقلیت

اگرچه یکی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی در موردی است که فردی بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست گردد و لذا مجموع اعمال در زمره ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه یک عمل مجرمانه می باشد ولیکن میتوان با استفاده از ملاک رای وحدت رویه 685 هیات عمومی دیوان عالی کشور قائل به تعدد جرم بود، چرا که در آن رای تصریح شده است که اگر کسی مبادرت به قطع درخت نماید هم مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می شود و در مورد قطع اشجار مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگلها می باشد.


واژگان کلیدی
تخریب تصرف عدوانی اراضی ملی تعدد جرم