صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۷-۵۲۶۵

برگزار شده توسط
استان کردستان/
تاریخ برگزاری
۱۳۷۹/۰۵/۱۲

موضوع

 بایگانی پرونده در صورت عدم پیگیری یا عدم معرفی اموال خوانده پس از صدور قرار تأمین خواسته

پرسش

اگر براساس قرار تأمین خواسته، پرونده اجرایی تشکیل شده باشد اما خواهان موضوع را پیگیری نکند یا نتواند اموالی از خوانده معرفی کند، پس از چه مدت می توان پرونده را بایگانی کرد؟


نظر هیئت عالی

اولاً، متقاضی قرار تأمین خواس ته، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا در دادگاه صادرکننده قرار اقدام نماید والّا دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می کند. ثانیاً، به فرض تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا بر حسب مقررات ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا زمانی که موجبات تأمین مرتفع نشود قرار به قوت خود باقی است، مگر پس از صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست که تأمین خود به خود مرتفع می شود. بنا به مراتب، صدور قرار تأمین خواسته صرفاً برای تأمین خواسته ادعای خواهان است که فقط با صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خواسته مرتفع می شود.


نظر اتفاقی

خوب است پس از گذشت مدتی که به طور معمول رسیدگی به یک دعوا انجام می شود، واحد اجرای احکام، وضعیت دعوایی را که قرار تأمین خواستۀ آن صادر شده از دادگاه صادرکننده قرار استعلام کند. هرگاه حسب پاسخ، قرار رفع تأمین یا حکم قطعی علیه خواهان صادر شده یا وی دادخواست یا دعوا را مسترد کرده باشد، با توجه به ماده 118 قانون آیین دادرسی مصوب 1379 پرونده اجرایی بایگانی شود، در غیر این صورت با توجه به ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، تنها پنج سال پس از صدور قرار و پیگیری نکردن خواهان، پرونده اجرایی بایگانی خواهد شد.


واژگان کلیدی
استرداد دعوا رفع تأمین خواسته
مستندات
رویه‌ای
*