صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان مرکزی/ شهر خمین
تاریخ برگزاری
۱۳۹۱/۰۲/۰۶

موضوع

قید انفساخ عقد در قرارداد به عنوان شرط نتیجه

پرسش

آیا متعاملین می¬توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه قید کنند؟


نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 234 قانون مدنی که بیان می¬دارد شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و چنان‌چه تحقق امری در خارج موقوف به سبب خاصی نباشد (مانند طلاق) با حصول شرط مزبور، نتیجه خود به خود حاصل می¬شود و درج شرط فاسخ در عقد نیز از همین قسم است. مثل آنکه در قرارداد بیع، شرط شود با صدور گواهی عدم پرداخت بانک، عقد، منفسخ باشد و دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. لذا نظر اقلیت در نشست قضایی خمین مورد تأیید است.


نظر اکثریت

با عنایت به این‌که موجبات انفساخ عقود در شرع مقدس و قوانین موضوعه مشخص شده است متعاملین نمی-توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه در قرارداد قید کنند.


نظر اقلیت

با توجه به ماده 10 قانون مدنی، متعاملین می¬توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه در قرارداد قید کنند.


واژگان کلیدی
انفساخ شرط نتیجه شرط فاسخ
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*