صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۸۰۵

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۱/۰۳

موضوع

دستور موقت و تامین خواسته در داوری

پرسش

چنانچه دعوائی به داوری ارجاع یا در قرارداد شرط داوری شده باشد و مدعی متقاضی قرار تامین خواسته یا دستور موقت باشد، آیا امکان صدور هر یک از این موارد وجود دارد؟ مرجع رسیدگی به این تقاضا دادگاه می‌باشد یا دارو؟


نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 76 و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص امکان صدور دستور موقت یا تأمین خواسته توسط داور نصی وجود ندارد و مسکوت می‌باشد، بنابراین طبق اصلی کلی، صدور دستور موقت و تأمین خواسته در صلاحیت دادگاه است.


نظر اکثریت

تامین خواسته در دعوی ارجاع شده به داور در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش بینی شده بود، هر چند آیین دادرسی فعلی ساکت است، لکن با عنایت به مواد 9 و 17 قانون داوری تجاری بین المللی که امکان صدور این موارد را در داوری پیش بینی نموده است و با در نظر گرفتن اینکه داوری تجاری بین المللی خصوصیتی ندارد و تامین خواسته و دستور موقت حق مسلم خواهان می‌باشد، لذا امکان صدور هر یک از این موارد در دعوی ارجاع شده به داوری نیز ممکن می‌باشد. البته همکاران محترم در خصوص اینکه آیا در این موارد دادگاه یا داور صالح خواهند بود اختلاف نظر داشته و عده بیشتر در راستای سهولت در اجرا و اصل اختیار دادگاه قائل به صلاحیت دادگاه بودند. هم چنین عده‌ای از همکاران بین دستور موقت و تامین خواسته قائل به تفکیک بوده و به لحاظ اینکه دستور موقت صرفاً در رابطه با موضوع خواسته است، امکان صدور آن در داوری را ممکن نمی‌دانستند.


نظر اقلیت

با عنایت به اینکه قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 می‌باشد و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و قانون اخیر التصویب در خصوص امکان صدور دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی ارجاع شده به داوری مسکوت می‌باشد، لذا امکان صدور وجود ندارد و اگر بنا به تجویز این موارد در داوری بود در قانون اخیر بدان اشاره می‌کرد. ضمن اینکه تجویز این موارد در اجرا با مشکل مواجه خواهد بود. ضمن اینکه قانون داوری تجاری خصوصیت بین المللی دارد و داوری در آیین دادرسی مدنی داخلی است.


واژگان کلیدی
داوری تامین خواسته دستور موقت