صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۸۸۶

برگزار شده توسط
استان هرمزگان/ شهر رودان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۶/۰۷

موضوع

بررسی قابلیت اعتراض به قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از دادگاه کیفری دو

پرسش

آیا قرار تامین منتهی به بازداشت صادره از دادگاه کیفری دو قابل اعتراض است ؟


نظر اکثریت

باتوجه به اینکه اصل بر قطعیت احکام و قرارهای صادره از دادگاه است و مطابق ماده 246قانون آئین دادرسی کیفری که صرفاً قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه را قابل اعتراض دانسته ، لذا قرار منتهی به بازداشت صادره از دادگاه کیفری دو قطعی است .


نظر اقلیت

با توجه به اینکه طبق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری تمام اقدامات که آزادی متهم را تهدید می کند قابل اعتراض می باشد. فلذا هرچند در ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بیان نشده ولی حفظ حقوق متهم و همچنین حقوق شهروندی ایجاب می کند این قرار قابل اعتراض باشد .


نظر هیئت عالی

الف: با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری دو مطرح می شود، به نظر می رسد تنها تشدید تأمین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. ب- در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می شود؛ مستفاد از مواد 226، 270، 246 وقسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.(مراتب فوق عین نظریه مشورتی شماره 7/97/290 مورخ 24/2/1397 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی می باشد.)


واژگان کلیدی
قرارمنتهی به بازداشت دادگاه کیفری 2 قطعی
مستندات