صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۸۸۰

برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر نائین
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۷/۲۳

موضوع

ارتکاب جرم در ایام تعلیق و مرجع اجرای حکم لغو تعلیق شده

پرسش

در مواردی که حکم صادره توسط دادگاه تعلیق گردیده و محکوم‌علیه در ایام تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردیده است مرجع اجرا کننده حکمی که رفع تعلیق گردیده کدام واحد اجرای احکام می‌باشد؟


نظر اکثریت

دادگاه صادرکننده حکم اخیر موظف به اجرای آن می‌باشد چرا که اولاً در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحاً قید شده است: «پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌نماید.» ثانیاً مستفاد از ادامه ماده مذکور که اذعان می‌دارد: «مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند» مبرهن است که دادگاه صادرکننده حکم تعلیقی صرفاً مخاطب «اعلام» دادگاه صادرکننده حکم اخیر است نه مخاطب «اجرا» ثالثاً دادگاه فقط می‌تواند به واحد اجرای احکام دادسرایی که در معیت ایشان است دستور اجرا بدهد نه اجرای احکام دادگاه دیگر؛ رابعاً نظریه مشورتی 2877/94/7 مورخ 94/10/21 اعلام می‌دارد که: مرجع مجری حکم رفع تعلیق، دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده این حکم محکومیت انجام وظیفه می‌کند و تفاوت در صلاحیت ذاتی یا محلی مرجع صادرکننده آرای قطعی (تعلیقی و غیرتعلیقی) تأثیری در تعیین مرجع اجرا کننده رأی تعلیقی لغو شده ندارد.


نظر اقلیت

اجرای احکام دادسرای صادرکننده حکم تعلیقی، موظف به اجرای حکم تعلیقی لغو شده می‌باشد؛ چرا که اولاً دادگاهی که قرار تعلیق را لغو نموده است حکم مجزا صادر نکرده است بلکه حکم اصلی همان حکم دادگاهی است که مجازات را تعلیق نموده است و اخیراً لغو تعلیق شده است؛ ثانیاً وفق ماده 54 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده، مراتب صدور قرار لغو تعلیق را اعلام، تا اقدامات مقتضی در جهت اجرای حکم صورت دهد؛ ثالثاً رویه حاضر دادگاه‌ها این است که مراتب لغو تعلیق را به دادگاه صادرکننده اعلام می‌نمایند و اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم اصلی، نیابتی به اجرای احکام حوزه محل صادرکننده حکم لغو تعلیق جهت اجرا اعطا نماید؛ رابعاً طبق مواد 489 – 494 – 495 قانون آئین دادرسی کیفری دستور اجرای احکام با قاضی اجرای احکام می‌باشد؛ خامساً ماده 54 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم است نه در مقام تعیین مقام اجرای حکم.


نظر هیئت عالی

دادگاه رسیدگی به جرم دوم در صورت احراز رفتار مجرمانه نسبت به لغو تعلیق اقدام می‌نماید؛ مع الوصف رایی که اجرای آن معلق گردیده به وسیله دادسرای در معیت دادگاه که حکم آن معلق شده اجرا خواهد شد. نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم تایید می‌گردد.


واژگان کلیدی
حکم تعلیقی محکومیت صلاحیت