صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان لرستان/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۱/۱۶

موضوع

مرجع صالح به تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه کیفری یک در صورتی که موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد

پرسش

در ماده 652 قانون مجازات اسلامی برای سرقت مقرون به آزار مجازات حداکثر ده سال در نظر گرفته شده و در ماده 654 قانون مذکور برای سرقت در شب حبس تا 15 سال تعیین شده است. دادسرای عمومی و انقلاب پرونده را برای مجازات موضوع ماده 654 به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است. دادگاه کیفری یک رأی بر محکومیت متهم به مجازات موضوع ماده 652 صادر نموده است، مرجع تجدیدنظر از این حکم دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟


نظر هیئت عالی

ملاک برای صلاحیت دادگاه کیفرخواست می‌باشد بنابراین در فرض سوال مرجع فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور خواهد بود. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.


نظر اکثریت

به استناد تبصره 2 ماده 314 و ماده 403 پس از آنکه دادگاه کیفری یک وارد ماهیت دعوا شد، اگر تشخیص دهد رفتار مجرمانه عنوان دیگری دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده و نمی‌تواند با قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه کیفری دو ارسال نماید. حال آنکه به نظر می‌رسد مقنن تلویحاً آراء صادره از دادگاه کیفری یک را دیوان‌ عالی کشور دانسته، مضاف آنکه در موارد شک در صلاحیت بین دادگاه تالی و دادگاه عالی بایستی قائل به صلاحیت دادگاه عالی بوده و در فرض سوال مطروحه مرجع صالح به رسیدگی از حکم را دیوانعالی کشور دانست.


نظر اقلیت

در فرض سوال مطروحه در تشخیص عنوان مجرمانه دادگاه، تابع عنوان قید شده در کیفرخواست نمی‌باشد و در صورتی که دادگاه کیفری یک عنوان مجرمانه را مشمول ماده 652 دانسته از آنجا که میزان بزه مذکور مجازات درجه چهار تعزیری محسوب شده و مرجع تجدیدنظر از جرائم تعزیری درجه چهار دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، لذا در مانحن فیه دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع تجدیدنظر رأی صادره است و نه دیوان عالی کشور.


واژگان کلیدی
سرقت مقرون به آزار درجه مجازاتی مرجع صالح سرقت در شب