صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۱۷۹

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر سروستان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۷/۲۶

موضوع

رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت

پرسش

چنانچه پرونده‌ای به شورای حل اختلاف ارجاع گردد و شورا پس از رسیدگی موضوع را خارج از صلاحیت خود تشخیص دهد چه تصمیم قضایی اتخاذ می‌نماید؟ (پرونده با دستور به دادگاه ارسال می‌گردد یا نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت دارد)؟


نظر هیئت عالی

به استناد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره آن، رسیدگی شورای حل اختلاف از حیث اصول و قواعد از جمله مقررات مربوط به صلاحیت تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. هرگاه قاضی شورای حل اختلاف رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت شورا تشخیص دهد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌نماید.


نظر اکثریت

پرونده با دستور از آمار شورای حل اختلاف کسر و به دادگاه اسال گردد.


نظر اقلیت

توسط قاضی شورا قرار عدم صلاحیت شورا به صلاحیت دادگاه صادر گردد و پرونده از آمار کسر و به دادگاه ارسال می گردد.


واژگان کلیدی
صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف
مستندات