صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۲۷۴

برگزار شده توسط
استان سمنان/ شهر سمنان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۵/۰۱

موضوع

قرار اناطه در خصوص اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه بخش

پرسش

در صورتی که در خصوص اتهام یک متهم پرونده با کیفرخواست دادسرای شهرستان به دادگاه کیفری دو ارسال شود و همزمان دادگاه بخش واقع در حوزه قضایی دیگر که به پرونده دیگری از متهم مذکور رسیدگی می نماید متوجه وجود پرونده در دادگاه کیفری شهرستان شود و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ارسال نماید، تکلیف دادگاه با این پرونده چه خواهد بود آیا با توجه به عدم صدور کیفرخواست باید آن را به دادسرای در معیت خود ارسال نماید یا با توجه به عدم صلاحیت دادسرا و صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه بخش اعاده نماید؟


نظر هیئت عالی

فلسفه صدور قرار عدم صلاحیت به جهت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم است و در موضوع سوال، این امکان فراهم نیست زیرا در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه بخش به دادگاه کیفری دو، دادگاه ملزم می‌باشد پرونده را به دادسرای در معیت خود ارجاع تا به تحقیق و تعقیب اقدام نماید مگرآن‌که موضوع جرم از مواردی باشد که قانوناً باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود. نتیجتاً در غیر موارد استثناء که اجازه طرح مستقیم در دادگاه داده شده قرار عدم صلاحیت صادره موجه و قانونی نیست.


نظر اتفاقی

با توجه به مقررات ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده است انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند. فلذا دادگاه باید با توجه به استقرار صلاحیت خود، پرونده را جهت بررسی و عنداللزوم صدور کیفرخواست به دادسرای در معیت خود ارسال نماید و دادسرا نیز مطابق ماده مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه است.


واژگان کلیدی
قرار اناطه عدول مهلت قانونی دادخواست ذینفع
مستندات